La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Equip directiu QUI SOM?
mkd-team-image
Jordi Llompart

Periodista / Productor i Director de Cinema

mkd-team-image
Pep Bernadas

Antropòleg / Fundador de la històrica Llibreria Altaïr

mkd-team-image
Rafa Serra

Fundador de l'agència de viatges Temps d'Oci / Emprenedor empresarial

mkd-team-image
Muntsa Dachs

Directora d’Estratègia i Innovació en Marketing

mkd-team-image
Isaac Freijo

Enginyer i empresari en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

mkd-team-image
Sandra Morante

Dissenyadora Web i fotògrafa de viatges / Especialista en Àsia

mkd-team-image
Montse Azorín

Enginyera informàtica/Fundadora d'Esperits Viatgers

mkd-team-image
Josep Maria Palau

Periodista de viatges / Professor de Comunicació UPF i UOC

mkd-team-image
Joan Pla

Fundador de l'agència Viatges Independents i Trekking

mkd-team-image
Bibi Solanes Roca-Sastre

Historiadora i Arqueòloga / Especialista en rutes culturals

mkd-team-image
Jordi Vendrell

Agent de viatges / Especialitzat en noves rutes i destinacions inèdites

Aquests són els documents que regeixen el funcionament de la Societat Geogràfica de Catalunya.

Junta Directiva

President:
Jordi Llompart

Vicepresident:
Pep Bernadas

Secretari:
Joan Pla

Tresorer:
Rafa Serra

Vocals:
Montse Azorín
Muntsa Dachs
Isaac Freijo
Sandra Morante
Josep Maria Palau
Joan Pla
David Rull
Bibi Solanes Roca-Sastre
Jordi Vendrell

Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ SOCIETAT GEOGRÀFICA DE CATALUNYA es constitueix una associació, formada per persones físiques i/o jurídiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.

El funcionament de l’entitat es regeix per principis democràtics i representatius i la sobirania plena resideix en l’assemblea general.

L’entitat es regeix per la normativa vigent reguladora de les associacions,

Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions i Llei 4/2008 de 24 d’abril, Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Es regeix també pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’assemblea General.

Article 2

Els objectius de la Societat són:

Difondre i ampliar el coneixement geogràfic, històric i social del pobles tot afavorint els contactes humans i la comprensió cap a diferents formes de vida des de les problemàtiques del món global del segle XXI i des d’un caire més divulgatiu que no pas acadèmic. Divulgar la història geogràfica catalana. Afavorir els contactes humans, les relacions entre els pobles i la comprensió cap a diferents costums i formes de vida mitjançant viatges, exposicions, conferències i publicacions

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i radica al carrer Provença 212 baixos.

2. Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Catalunya, les activitats i actuacions no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

3.- En cas de variació del domicili, es comunicarà al registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia.

Capítol II. Membres associats, col.laboradors i amics de la Societat

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques majors de 16 anys i les persones jurídiques. Per a ser-ho, només cal ser-hi convidat o bé haver presentat una sol·licitud per escrit a la mateixa Junta Directiva, la qual prendrà una decisió durant la primera reunió que celebri i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata. L’aprovació o denegació de la sol·licitud es prendrà independentment de que el sol·licitant hagi efectuat o no per avançat qualsevol pagament de la quota d’associat que, en el cas de denegar-se la sol·licitud, li serà retornada de forma immediata. Les persones sòcies menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

A l’Associació Societat Geogràfica de Catalunya podran existir diverses modalitats de persones associades, paguin o no qualsevol quota dinerària de soci, la qual és proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General. Les modalitats de membres associats de la Societat són:

a. FUNDACIONALS: participen en l’acte de constitució de l’Associació.

b. NUMERALS D’AFILIACIÓ DIRECTA: s’afilien després de la constitució de l’Associació havent estat convidats per la Junta Directiva en valorar la seva aportació en favor del creixement de la Societat.

c. NUMERALS D’AFILIACIÓ PER QUOTA: s’afilien després de la constitució de l’Associació mitjançant el pagament d’una quota dinerària d’afiliació a la societat.

d. D’HONOR: pel seu prestigi o per haver contribuït de forma rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació, la Junta Directiva o l’Assemblea General decideix que tinguin aquesta distinció.

Tots els associats FUNDACIONALS, NUMERALS D’AFILIACIÓ DIRECTA I NUMERALS D’AFILIACIÓ PER QUOTA i D’HONOR són persones físiques

DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS I SÒCIES FUNDACIONALS I NUMERALS D’AFILIACIÓ DIRECTA I NUMERALS D’AFILIACIÓ PER QUOTA I D’HONOR:

Drets:

a. Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació en compliment de les seves finalitats.
b. Gaudir de les avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.
c. Participar a les Assemblees amb veu i vot.
d. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
e. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació i sobre les activitats de la SGC.
f. Realitzar suggeriments als membres de la Junta Directiva per al millor compliment de les finalitats de l’Associació.

Obligacions:

a. Complir amb els Estatuts i els acords de l’Assemblea i la Junta Directiva.
b. Abonar las quotes que es fixin, quan i com es fixin, exclusivament en el cas dels socis Numerals d’afiliació per quota.
c. Assistir a les Assemblees i d’altres actes que s’organitzin en virtud del seu càrrec, tasca o funció que desenvolupi en la Societat
d. Desenvolupar les obligacions inherents al càrrec que ocupen.
e. Contribuir al bon nom i prestigi de l’Associació.

Article 5

Poden col.laborar amb l’Associació, vinculant-s’hi però sense ser-ne soci de ple dret, això vol dir sense participar en les assemblees ni tenir dret a vot, totes les persones físiques i jurídiques que facin una donació econòmica a la Societat o una contribució econòmica regular o excepcional destinada al sosteniment econòmic de la Societat i/o a les finalitats
socials de la mateixa.

A l’Associació Societat Geogràfica de Catalunya podran existir les següents modalitats de col·laboradors de la Societat, depenent del seu grau i tipus de compromís:

a. EMPRESES O ENTITATS ASSOCIADES: són persones jurídiques que contribueixen econòmicament al sosteniment de la societat, vinculant-s’hi de forma permanent i rebent a canvi les compensacions d’imatge i comunicació que lliurement dicta la Societat.

b. EMPRESES O ENTITATS COL·LABORADORES: Aquelles persones jurídiques que col.laboren o participen de forma específica i temporal, mitjançant l’aportació de recursos humans, materials i/o econòmics, en la realització de determinats projectes o activitats temporals de la Societat.

c. EMPRESES O ENTITATS PATROCINADORES: Aquelles persones jurídiques que contribueixen al sosteniment econòmic de la Societat o, de forma explícita i concreta, al finançament d’un o de diversos projectes de la Societat, vinculant-s’hi expressament amb la denominació pública de patrocinador, rebent a canvi les compensacions d’imatge, comunicació i d’altres tipus que ambues parts convinguin.

També poden col.laborar amb l’Associació, vinculant-s’hi però sense ser-ne soci de ple dret, totes les persones físiques que, sota la condició expressa d’AMICS i/o AMIGUES de la Societat, facin una donació econòmica a la Societat o bé també totes aquelles que, sense ferla, igualment desitgin estar informades i/o col.laborar o participar en les activitats de la Societat. En aquest cas, els AMICS i/o AMIGUES de la Societat podran estar informats, enviar suggeriments i prendre part en les activitats, podent gaudir dels avantatges i beneficis que l’Associació els pugui oferir.

Article 6

La condició de soci es perd en els casos següents:

1. Quan ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. La defunció del soci.

3. En no satisfer les quotes o condicions de soci establertes.

4. Per acord de la Junta Directiva, en no complir o no respectar les obligacions estatutàries o altres possibles obligacions o reglaments que aprovi la Junta Directiva en primera instància i l’Assemblea en última instància, havent fet una audiència prèvia amb l’interessat i la corresponent incoacció de l’expedient disciplinari.

Els expedients d’expulsió hauran de ser tramitats per una comissió creada a l’efecte, composta per dos membres de la Junta Directiva, el President de l’Associació i un soci escollit per sorteig,

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i apartar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals; adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació; i aprovar la gestió de l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

Article 9

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, en la data que estableixi la junta directiva.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini
de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

1. L’ Assemblea General és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix qui ostenti la presidència de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, qui ostenti la vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretaria
qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. Qui ostenti la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ella mateixa i qui ostenti la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al domicili social.

Article 11

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió a l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar, i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos a l’ordre del dia comunicant en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre del’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o amb representació.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com a la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis i sòcies presents o amb representació.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i les sòcies, i dels seus domicilis, certificada per la persona que ostenta la secretaria amb el vist-i-plau de la persona que ostenta la presidència.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

1. Regeix, administra i representa la SGC la Junta Directiva, composada per una presidència, una vicepresidència, una secretaria, una tresoreria i les vocalies. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec .

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la secretaria sortint, amb el vist-i-plau de la presidència sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 14

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l’associació.

d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixi l’article 13.3 dels estatuts.

3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

h) Contractar les persones que l’associació pugui tenir.

i ) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1) subvencions o altres ajuts;

2) l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència, reunió o domicili social.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a l’article 28.

n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la persona que ostenti la presidència o per la que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin , i que en cap cas no pot ser inferior a un cop al mes.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la persona que ostenti la presidència o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 17

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum d´un terç dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la persona que ostenti la presidència i la secretaria, o de les persones que les substitueixin, hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per les persones que ostenten la secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vice-president de l’associació.

Article 20

1. La presidència de l’associació també ho serà de la Junta Directiva.

2. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

a) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

b) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

c) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

d) Visar les actes i els certificats confeccionats per la persona que ostenta la secretaria de l’associació

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals existeixi delegació expressa de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

3. La persona que exerceixi la presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la persona que ostenta la vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21

La persona que ostenta la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per la persona que ostenta la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22

La persona que ostenta la secretaria ha de custodiar la documentació d’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis o sòcies.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, les persones representants dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no é patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de :

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures de les persones que ostenten els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals una ha de ser la de la persona que ostenta el càrrec de la tresoreria o de la presidència.

Capítol IX. Règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i les sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència o denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis i sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’associació pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

5.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no ha confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, a 10 de Desembre de 2020

Aquests són els documents que regeixen el funcionament de la Societat Geogràfica de Catalunya.

Junta Directiva

President:
Jordi Llompart

Vicepresident:
Pep Bernadas

Secretari:
Sergi Blàzquez

Tresorer:
Rafa Serra

Vocals:
Bibi Solanes Roca-Sastre
Núria Roselló Gregori
Joan Pla
Jordi Vendrell
Jordi Serrallonga
Josep Lluís Alay
Muntsa Dachs
Josep Maria Palau
Montse Azorín

Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ SOCIETAT GEOGRÀFICA DE CATALUNYA es constitueix una associació, formada per persones físiques i/o jurídiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.

El funcionament de l’entitat es regeix per principis democràtics i representatius i la sobirania plena resideix en l’assemblea general.

L’entitat es regeix per la normativa vigent reguladora de les associacions,

Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions i Llei 4/2008 de 24 d’abril, Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Es regeix també pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’assemblea General.

Article 2

Els objectius de la Societat són:

Difondre i ampliar el coneixement geogràfic, històric i social del pobles tot afavorint els contactes humans i la comprensió cap a diferents formes de vida des de les problemàtiques del món global del segle XXI i des d’un caire més divulgatiu que no pas acadèmic. Divulgar la història geogràfica catalana. Afavorir els contactes humans, les relacions entre els pobles i la comprensió cap a diferents costums i formes de vida mitjançant viatges, exposicions, conferències i publicacions

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i radica al carrer Provença 212 baixos.

2. Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Catalunya, les activitats i actuacions no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

3.- En cas de variació del domicili, es comunicarà al registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia.

Capítol II. Membres associats, col.laboradors i amics de la Societat

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques majors de 16 anys i les persones jurídiques. Per a ser-ho, només cal ser-hi convidat o bé haver presentat una sol·licitud per escrit a la mateixa Junta Directiva, la qual prendrà una decisió durant la primera reunió que celebri i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata. L’aprovació o denegació de la sol·licitud es prendrà independentment de que el sol·licitant hagi efectuat o no per avançat qualsevol pagament de la quota d’associat que, en el cas de denegar-se la sol·licitud, li serà retornada de forma immediata. Les persones sòcies menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

A l’Associació Societat Geogràfica de Catalunya podran existir diverses modalitats de persones associades, paguin o no qualsevol quota dinerària de soci, la qual és proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General. Les modalitats de membres associats de la Societat són:

a. FUNDACIONALS: participen en l’acte de constitució de l’Associació.

b. NUMERALS D’AFILIACIÓ DIRECTA: s’afilien després de la constitució de l’Associació havent estat convidats per la Junta Directiva en valorar la seva aportació en favor del creixement de la Societat.

c. NUMERALS D’AFILIACIÓ PER QUOTA: s’afilien després de la constitució de l’Associació mitjançant el pagament d’una quota dinerària d’afiliació a la societat.

d. D’HONOR: pel seu prestigi o per haver contribuït de forma rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació, la Junta Directiva o l’Assemblea General decideix que tinguin aquesta distinció.

Tots els associats FUNDACIONALS, NUMERALS D’AFILIACIÓ DIRECTA I NUMERALS D’AFILIACIÓ PER QUOTA i D’HONOR són persones físiques

DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS I SÒCIES FUNDACIONALS I NUMERALS D’AFILIACIÓ DIRECTA I NUMERALS D’AFILIACIÓ PER QUOTA I D’HONOR:

Drets:

a. Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació en compliment de les seves finalitats.
b. Gaudir de les avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.
c. Participar a les Assemblees amb veu i vot.
d. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
e. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació i sobre les activitats de la SGC.
f. Realitzar suggeriments als membres de la Junta Directiva per al millor compliment de les finalitats de l’Associació.

Obligacions:

a. Complir amb els Estatuts i els acords de l’Assemblea i la Junta Directiva.
b. Abonar las quotes que es fixin, quan i com es fixin, exclusivament en el cas dels socis Numerals d’afiliació per quota.
c. Assistir a les Assemblees i d’altres actes que s’organitzin en virtud del seu càrrec, tasca o funció que desenvolupi en la Societat
d. Desenvolupar les obligacions inherents al càrrec que ocupen.
e. Contribuir al bon nom i prestigi de l’Associació.

Article 5

Poden col.laborar amb l’Associació, vinculant-s’hi però sense ser-ne soci de ple dret, això vol dir sense participar en les assemblees ni tenir dret a vot, totes les persones físiques i jurídiques que facin una donació econòmica a la Societat o una contribució econòmica regular o excepcional destinada al sosteniment econòmic de la Societat i/o a les finalitats
socials de la mateixa.

A l’Associació Societat Geogràfica de Catalunya podran existir les següents modalitats de col·laboradors de la Societat, depenent del seu grau i tipus de compromís:

a. EMPRESES O ENTITATS ASSOCIADES: són persones jurídiques que contribueixen econòmicament al sosteniment de la societat, vinculant-s’hi de forma permanent i rebent a canvi les compensacions d’imatge i comunicació que lliurement dicta la Societat.

b. EMPRESES O ENTITATS COL·LABORADORES: Aquelles persones jurídiques que col.laboren o participen de forma específica i temporal, mitjançant l’aportació de recursos humans, materials i/o econòmics, en la realització de determinats projectes o activitats temporals de la Societat.

c. EMPRESES O ENTITATS PATROCINADORES: Aquelles persones jurídiques que contribueixen al sosteniment econòmic de la Societat o, de forma explícita i concreta, al finançament d’un o de diversos projectes de la Societat, vinculant-s’hi expressament amb la denominació pública de patrocinador, rebent a canvi les compensacions d’imatge, comunicació i d’altres tipus que ambues parts convinguin.

També poden col.laborar amb l’Associació, vinculant-s’hi però sense ser-ne soci de ple dret, totes les persones físiques que, sota la condició expressa d’AMICS i/o AMIGUES de la Societat, facin una donació econòmica a la Societat o bé també totes aquelles que, sense ferla, igualment desitgin estar informades i/o col.laborar o participar en les activitats de la Societat. En aquest cas, els AMICS i/o AMIGUES de la Societat podran estar informats, enviar suggeriments i prendre part en les activitats, podent gaudir dels avantatges i beneficis que l’Associació els pugui oferir.

Article 6

La condició de soci es perd en els casos següents:

1. Quan ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. La defunció del soci.

3. En no satisfer les quotes o condicions de soci establertes.

4. Per acord de la Junta Directiva, en no complir o no respectar les obligacions estatutàries o altres possibles obligacions o reglaments que aprovi la Junta Directiva en primera instància i l’Assemblea en última instància, havent fet una audiència prèvia amb l’interessat i la corresponent incoacció de l’expedient disciplinari.

Els expedients d’expulsió hauran de ser tramitats per una comissió creada a l’efecte, composta per dos membres de la Junta Directiva, el President de l’Associació i un soci escollit per sorteig,

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i apartar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals; adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació; i aprovar la gestió de l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

Article 9

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, en la data que estableixi la junta directiva.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini
de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

1. L’ Assemblea General és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix qui ostenti la presidència de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, qui ostenti la vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretaria
qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. Qui ostenti la secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ella mateixa i qui ostenti la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al domicili social.

Article 11

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió a l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar, i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos a l’ordre del dia comunicant en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre del’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o amb representació.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com a la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis i sòcies presents o amb representació.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i les sòcies, i dels seus domicilis, certificada per la persona que ostenta la secretaria amb el vist-i-plau de la persona que ostenta la presidència.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

1. Regeix, administra i representa la SGC la Junta Directiva, composada per una presidència, una vicepresidència, una secretaria, una tresoreria i les vocalies. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec .

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la secretaria sortint, amb el vist-i-plau de la presidència sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 14

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l’associació.

d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixi l’article 13.3 dels estatuts.

3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

h) Contractar les persones que l’associació pugui tenir.

i ) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1) subvencions o altres ajuts;

2) l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència, reunió o domicili social.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a l’article 28.

n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la persona que ostenti la presidència o per la que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin , i que en cap cas no pot ser inferior a un cop al mes.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la persona que ostenti la presidència o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 17

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum d´un terç dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la persona que ostenti la presidència i la secretaria, o de les persones que les substitueixin, hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per les persones que ostenten la secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vice-president de l’associació.

Article 20

1. La presidència de l’associació també ho serà de la Junta Directiva.

2. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

a) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

b) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

c) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

d) Visar les actes i els certificats confeccionats per la persona que ostenta la secretaria de l’associació

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals existeixi delegació expressa de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.

3. La persona que exerceixi la presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la persona que ostenta la vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21

La persona que ostenta la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per la persona que ostenta la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22

La persona que ostenta la secretaria ha de custodiar la documentació d’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos socis o sòcies.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, les persones representants dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no é patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de :

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures de les persones que ostenten els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals una ha de ser la de la persona que ostenta el càrrec de la tresoreria o de la presidència.

Capítol IX. Règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i les sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència o denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis i sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’associació pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

5.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no ha confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, a 10 de Desembre de 2020

Fes-te soci Suma't a nosaltres Fes un donatiu Fes-te soci Suma't a nosaltres Fes un donatiu

Societat Geogràfica de Catalunya OBSERVAR - CONÈIXER - PROTEGIR

Empreses col·laboradores